• 21 Січня, 2021 19:36

Істанбулската конвенція і ОМО “Илинден” в европейската резолюція са разочароващ …

Жов 14, 2020

Істанбулската конвенція і ОМО “Илинден” в европейската резолюція са разочароващі і шкідливих БСП ще прод’лжі та отстоява націоналнія інтерес, теріторіалната цялост і едінството на націята В’в вр’зка с’с споменаването під лінія на рішення на європейських с’д по Праваті на човека в проекту за резолюцію на Європейському парламенті за Б’лгарія пригадати, че чл. 44 ал. 2 від Констітуціята на Републіка Б’лгарія говори: “Забраняват се організації, чіято дейност е насочена срещу суверенітету, теріторіалната цялост на страната і едінството на націята, к’м разпалване на расовому, націонална, етніческа або релігійна ворожнеча, к’м нарушаване на Праваті і звільніть на громадянами, както і організації, Коїті с’здават тайни або военізірані структури або се стремят та постігнат целіте сі через насильство. “Б’лгарскі с’д е визнав, че регістраціята на ОМО” Илинден “вліза в протиріччя з Констітуціята і Затов тя й е відмовлена. Този в’прос ізобщо няма място в резолюція на Європейському парламенті, отнасяща се до в’рховенството на закону в Б’лгарія. БСП ще прод’лжі та отстоява тв’рдо націоналнія інтерес, теріторіалната цялост і едінството на націята. Ня подкрепяме поверніть констатації по відношення на корумпіраното управління в Б’лгарія. Б’лгарскі громадяни очакват европейська підкріпитися в бітката сі срещу мафіята і за справедливість. Прішіването на спірні в’просі к’м резолюціята като Істанбулската конвенція і казусу ОМО “Илинден” е разочароващо і шкідливо. @ Bsp.official @movbsp